1 2 3 4
service-bg
service-bg

บริษัท สมิท ลีเกิล จำกัด

      ก่อตั้งขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ไฟแรง มากด้วยประสบการณ์ทางด้านกฎหมายพร้อมด้วยทีมงานทนายความ และพนักงานมืออาชีพที่มีความพร้อมให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร เช่น การดำเนินคดีทุกประเภทในชั้นศาล การจัดทำสัญญา การรับรองเอกสาร ให้คำปรึกษากฎหมาย รวมถึงงานด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ด้วยรูปแบบการให้บริการที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยมแก่ลูกค้ามาเป็นเวลานาน ทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้าจำนวนมากทั่วประเทศไทย และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางกฎหมาย บริษัทจึงมีพันธกิจในการสร้างความก้าวหน้า และขยายองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

21

ส.ค.

รู้หรือไม่❓ ?การผิดสัญญาก็อาจเป็นการทำละเมิดได้ในคราวเดียวกันด้วยนะ?

นอกจากคู่สัญญาต่างมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใด ก็ถือเป็นการทำละเมิดตามความแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 แล้ว
?คดีนี้ โจทก์-จำเลย ทำสัญญารับฝากขายสินค้าประเภทธัญพืชออร์แกนิกเพื่อวางขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานคร โจทก์คือผู้ฝากขายสินค้า และจำเลยคือผู้รับฝากขายสินค้าค่ะ...